home > About Us > Attorneys

Attorneys

JP Patent and Trademark Attorney

 • Vice-President Partner Takeya Okamoto
 • Vice-President Partner Keisaku Ishihara
 • Kenshi Takenaka
 • Makoto Iwata
 • Hironobu Eto
 • Shunichiro Kobayakawa
 • Hirohiko Tanaka
 • Masahiro FUKUTA
 • Hiroki Ando
 • Daisuke Mouri
 • Seiji Kunoh
 • Shoichi Miyamoto
 • Atsushi YAMAKOSHI
 • Koki KAKAMU
 • Seiji KIMURA
 • Eiko WADA
 • Midori TANIGUCHI
 • Makoto Kumazaki
 • Yuki Iimori
 • Shogo MAEDA
 • Yusuke TSUJI
 • Rieko YOSHIMOTO
 • Mariko HANIU
 • Hiroko IWATSUKI
 • Natsuko TSUJI

Qualified Litigating IP Attorney (Fuki-Benrishi)
Qualified as having passed the Specific Infringement Litigation Representation Examination under Article 15 bis of the Patent Attorneys Law

Chinese Patent Agent Examination Passer

 • chinese Patent Agent Examination Passer Ruixue WANG
 • chinese Patent Agent Examination Passer Jiajun LIU

pagetop

home > About Us > Attorneys